Velmi staré město, jehož založení je spojováno s řeckou bájí o plavbě Argonautů. V historické době začíná osídlení ilyrským kmenem Histrijců v 6. stol. př.n.l., které pak vystřídali Římané. Za císaře Augusta zde byla založena kolonie Colonia Iulia Pollentia Herculanea (z toho dnešní název Pula). Bylo to opevněné město, vybavené reprezentativními stavbami. Největší úpadek zažila Pula za vlády macešských Benátek, po morových epidemiích a dalších pohromách, kdy počet jejích obyvatel klesl na 300 a stála téměř před zánikem (před dobytím Benátčany ve 14.stol. měla 6000 obyvatel). Pád Benátek a převzetí Rakouskem přineslo Pule jako hlavnímu rakouskému válečnému přístavu nebývalý rozvoj. Po první světové válce připadla Pula Italům - za druhé světové války těžce bombardována (zničeno 40 % budov), od r. 1947 chorvatská (v rámci Jugoslávie).

Herkulova brána (Porta Herculea - Herkulova vrata) z 1. stol. př. Kr. (součást římského opevnění).

Dvojitá brána (Porta Gemina - Dvojna vrata) z 2. stol. (součást římského opevnění, vchod do Archeologického muzea Istrie).

Pozůstatky římského divadla z 2. stol. na pahorku nad městem.

Pozůstatky římského divadla z 2. stol. na pahorku nad městem.

Triumfální oblouk rodiny Sergiů (Slavoluk Sergijevaca - Slavoluk obitelji Sergi) z 1. stol., bohatě zdobený, původně součást Zlaté brány (Porta Aurea, dnes místně zkomoleno na Portarata). Zlatá brána byla v 19. stol. zbořena. Oblouk Sergiů však zůstal zachován a bývá nyní mylně nazýván Zlatou branou.

Římská mozaika (Rimski mozaik) ve spleti uliček odbočujících z ulice Sergijevaca, cesta značena šipkami. Je to původní římská podlahová mozaika (69 m2) z některé římské vily, objevena v r. 1959 na dvorku obytného domu. Mozaika je plně restaurována a konzervována. Přístup je volný.

Augustův chrám (Augustov hram) na někdejším fóru (dnešní náměstí též nazváno Forum), z 1. stol., zasvěcený kultu Augusta a Romy; dnes lapidarium a muzeum římských soch.

Dianin chrám tamtéž, ve 13. stol. do něho zabudována radnice (vijećnica), chrám je při pohledu zezadu dobře patrný.

(ZDROJ:www.chorvatsko.cz)

 

  • Pula, Chorvatsko - Historie a kultura - Obrázek 1
  • Pula, Chorvatsko - Historie a kultura - Obrázek 2